tpk.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Tucholskiego Parku Krajobrazowego www.tuchpark.tuchola.pl
Dostępność strona główna 
Dostępność
Deklaracja dostępności 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Tucholski Park Krajobrazowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Lewandowska, sekretariat@tuchpark.pl." target=_new>id="a11y-email">sekretariat@tuchpark.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523343712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • znajduje się 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na I piętrze, możliwość obsługi na parterze,
 • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
 

Opublikowane przez: Admin Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-31 12:45:48 | Data modyfikacji: 2021-08-31 13:07:08.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu
publicznego 
 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf

Opublikowane przez: Admin Admin | Autor: TPK | Data wprowadzenia: 2021-04-06 15:42:29 | Data modyfikacji: 2021-08-31 13:07:08.
Data wprowadzenia: 2021-04-06 15:42:29
Autor: TPK
Obowi~Ezuje od: 2021-03-31
Opublikowane przez: Admin Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - tpk.bip.gmina.pl